Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

Dne 17. dubna se v prostorách Výzkumné stanice Truba, na půdě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, uskutečnil seminář ČLS věnovaný problematice introdukovaných dřevin. Na akci se z odborného hlediska podíleli členové p.s. při FLD. Zazněly příspěvky věnované výskytu a rozsahu pěstování hlavních introdukovaných dřevin v České republice (Ing. Beran – VÚLHM), významu douglasky tisolisté v ČR (prof. Podrázský – Katedra pěstování lesů FLD ČTZ v Praze), osudu smrku pichlavého a jeho využití v prosadbách (Ing. Kacálek – VÚLHM VS Opočno), vyhodnocení experimentů s jedlí obrovskou (Ing. Fulín – VÚLHM), pěstování dubu červeného (Ing. Miltner), ořešáku černého (prof. Podrázský) a konečně kvalitě dřevní hmoty vybraných introdukovaných dřevin (doc. Zeidler – FLD ČZU v Praze). Účastníci, kteří se sešli v počtu ca 40, se o danou problematiku živě zajímali, pozornost vzbudila zejména problematika kvality dřeva ořešáku a střemchy pozdní. Ta je na jedné straně velmi problematickou invazivní dřevinou, na druhé straně je však její dříví velmi vysoce hodnoceno a lesnický výzkum by jí měl věnovat daleko větší pozornost z obou hledisek. Jako další velmi perspektivní druhy byly diskutovány douglaska a dub červený, větší pozornost by měla být věnována i akátu.

Číst dál: Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

Fotoreportáž z veletrhu Silva Regina

Prohlédněte si fotoreportáž z veletrhu Silva Regina 2018, další fotografie můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Sobota 7. dubna

Již v ranních hodinách se na brněnském výstavišti za slunečného počasí sešli zástupci ČLS a grafického studia pro sestavení naší expozice nacházející se tradičně na 1. galerii pavilonu Z. Za vedení předsedy ČLS Ing. Pavla Draštíka a ve spolupráci s pobočnými spolky ČLS byl náš stánek postaven a připraven na zítřejší otevření veletrhu v podvečerních hodinách.

Číst dál: Fotoreportáž z veletrhu Silva Regina

Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Dne 1. 3. 2018 se uskutečnil v Národním zemědělském muzeu v Praze již tradiční seminář pořádaný Českou lesnickou společností ve spolupráci s Lesní ochrannou službou VÚLHM, v.v.i. a Komisí ochrany lesa ČAZV, tentokrát na téma „Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR“. Odborná akce měla bohatou účast, zúčastnilo se ji téměř 50 účastníků z řad Lesů ČR, VÚLHM, ÚHÚL, ČIŽP, obou lesnických fakult, ale i zástupců městských a soukromých lesů. Vliv sucha byl pojat z různých úhlů pohledu.

Doc. Hlavinka z CZECHGLOBE v Brně zhodnotil v obecné rovině trendy ve vývoji sucha a jeho dopady na naší krajinu. Doc. Šrámek z VÚLHM pak zhodnotil konkrétní dopady na zdravotní stav lesních ekosystémů. S vlivem sucha na hmyzí škůdce lesních porostů seznámil přítomné doc. Zahradník a s vlivem vodního stresu na sadební materiál a ujímavost výsadeb Ing. Leugner, oba rovněž z VÚLHM. S poznatky vlivu sucha na hospodaření v lese z pohledu soukromého vlastníka seznámil přítomné Ing. Šimerda, ředitel Správy lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové. S možnostmi dotací na zmírnění škod suchem informoval Ing. Lojda z Ministerstva zemědělství.

Číst dál: Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Nový ročník soutěže YPEF 2018 běží naplno

8. ročník soutěže Mladí lidé v evropských zemích (YPEF) byl zahájen schůzkou koordinačního výboru v Praze ve dnech 14. – 15. 9. 2017. Zde byl projednán a uzavřen předchozí ročník a provedeny přípravy ročníku následujícího. Další dílčí schůzky, především ohledně fungování webových stránek projektu a přihlašování, proběhly během evropského kongresu lesních pedagogů na Vysočině.

V listopadu 2017 byly na webu YPEF vyvěšeny termíny prvních místních kol. Další termíny byly postupně přidávány až do konce ledna 2018. Celkem bylo nabídnuto 56 místních kol pořádaných ve všech krajích České republiky, první místní kolo pak proběhlo 12. ledna na Lesní správě Ještěd. K 12. únoru bylo do soutěže přihlášeno již 260 družstev z více než 110 základních a středních škol. Místní kola proběhnou do konce března, poslední místní kolo se uskuteční 23. 3. na LS Buchlovice. Soutěž bude pokračovat koly regionálními, jež první zahájí 15. a 16. března Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze. Všem soutěžícím přejeme hodně zdaru!

Již známe některé vítěze místních kol ročníku 2018, fotografie z nich a jména vítězů si můžete prohlédnout zde