Proběhlo jednání již XXXV. valné hromady ČLS

Dne 24.4. 2024 v sídle České lesnické společnosti, z. s. na Novotného lávce, v budově Českého svazu vědeckotechnických společností proběhlo již XXXV. jednání valné hromady ČLS. Valné hromady se zúčastnili jak delegáti jednotlivých pobočných spolků, tak významní hosté z několika partnerských organizací. Program valné hromady byl stanoven 9:00-13:00 hod., včetně možnosti závěrečné diskuze.

Místopředseda České lesnické společnosti, z. s. (ČLS) Ing. Roman Bystrický, Ph.D. zahájil program XXXV. valné hromady ČLS úvodní zdravicí a zároveň představil přítomné hosty. Omluvil také předsedu ČLS Mgr. Martina Polívku, DiS, který se jednání nemohl zúčastnit osobně. Prvním věcným bodem programu byl návrh osob předsednictva valné hromady, a to ve složení: Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. (1. místopředsedkyně ČLS), Ing. Roman Bystrický, Ph.D. 

(2. místopředseda ČLS) a Ing. Jakub Brichta (tajemník ČLS). Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní delegáti pobočných spolků a návrh osob předsedajících XXXV. valné hromadě ČLS byl jednohlasně přijat. Ing. Bystrický rovněž navrhl složení návrhové a mandátové komise, ve složení: Ing. Milan Kasík, Ing. Petr Najman, Ing. Milan Bíba, CSc. Složení návrhové a mandátové komise bylo rovněž jednohlasně schváleno delegáty pobočných spolků. Posledním bodem úvodního hlasování byl navržený program valné hromady, který byl opět jednohlasně schválen. 

Na jednání XXXV. valné hromady ČLS, z. s. bylo přítomno 18 delegátů z celkem 25 pobočných spolků ČLS, kteří tak celkově disponovali 58/68 možných hlasů. Delegáti na jednání zastupovali 85 % členské základny ČLS. Celkově bylo včetně hostů přítomno 33 osob. Valná hromady byla usnášeníschopná.

Po úvodní stati programu byli o slovo požádáni hosté valné hromady. Se svým příspěvkem nejprve vystoupil vrchní ředitel pro řízení sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství (MZe) Mgr. Patrik Mlynář, který hovořil zejména o aktuální problematice lesnické a myslivecké legislativy, také však o důležitosti spolupráce v rámci lesnicko-dřevařského sektoru. Pan ředitel rovněž poděkoval zástupcům České lesnické společnosti za podílení se na připomínkování legislativních změn. 

S dalším příspěvkem se připojil ekonomicko-správní ředitel státního podniku Lesy České republiky, s. p. (LČR) Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D., který ve své řeči poděkoval ČLS za spolupráci, zmínil preferenci LČR nadále aktivně podporovat odborné semináře ČLS. Ocenil profesionální úroveň pořádání odborných akcí a zmínil jejich důležitost s ohledem na zvyšování obecné lesnické vzdělanosti. Ing. Šmída se pak ve své prezentaci dotkl mimo jiné obavy z plánované elektromobility v lesním hospodářství. Na příspěvek Ing. Šmídy navázal výrobní ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky, s. p. (VLS) Ing. Ondřej Vybíral, který rovněž poděkoval všem přítomným zástupcům pobočných spolků ČLS za spolupráci, pro další jednání nabídl prostory VLS ve školkařském provozu v Brandýse nad Labem. Pan ředitel účastníky valné hromady tematicky seznámil s velmi aktuálním rizikem poškození sadebního materiálu jarními mrazíky. Důležitost spolupráce na poli pořádání odborných akcí, ale také v rámci lesnické osvěty popsal ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D. Pan ředitel ocenil stálou kontinuitu pořádání odborných seminářů ČLS a spolupráci v připomínkování legislativních změn. ČLS pak vnímá jako nezbytnou organizaci nejen v kontextu vzdělávání svých členů a dalších zainteresovaných osob. Ing. Kubišta hovořil o problematice Zákona 226/2013 Sb. a nutným opatřením k přizpůsobení se možným závazkům, které ze zákona vyplynou. Ing. Kubišta však stejně tak informoval přítomné o různých postojích k některým legislativním opatřením zmíněného zákona. Posledním hostem, který v prvním bloku valné hromady vystoupil, byla právě Ing. Andrea Skřivánková, výkonná tajemnice Lesnicko-dřevařské komory ČR (LDK). Paní tajemnice poděkovala za možnost vystoupit na valné hromadě a za spolupráci LDK a ČLS. Ing. Skřivánková účastníky valné hromady seznámila s aktualitami v rámci rozrůstající se základny LDK, zároveň zmínila obavy z plánovaných legislativních změn.

Dalším bodem programu byla prezentace o činnostech ČLS v roce 2023, včetně plánovaných aktivit na r. 2024, kterou z prostředí online přednesl předseda ČLS Mgr. Martin Polívka, DiS. Pan předseda předně poděkoval za podporu 4 dotačních projektů Ministerstva zemědělství (MZe), poděkoval rovněž oběma státním lesním podnikům za finanční spoluúčast při pořádání odborných seminářů, či soutěže YPEF. Mgr. Polívka účastníky valné hromady postupně provedl odbornými semináři a lesnickými podvečery ČLS celého předchozího roku, hovořil také o nejúspěšnějších akcích proběhnuvší sezony. Nastínil možnosti další mezinárodní spolupráce, která je na velmi dobré úrovni např. s polskými kolegy, pro které tento rok ČLS pořádá několikadenní odbornou exkurzi po zdejších lesních majetcích. Koncem minulého roku a začátkem roku 2024 v ČLS došlo k několika personálním změnám, v tomto kontextu pak pan předseda poděkoval bývalému předsedovi ČLS Ing. Pavlu Draštíkovi za dlouholetou práci pro organizaci, stejně jako bývalému tajemníkovi ČLS Ing. Zdeňkovi Vackovi, Ph.D. Dále seznámil účastníky valné hromady s novým tajemníkem ČLS Ing. Jakubem Brichtou. Předseda krátce zmínil několik v tomto roce již uspořádaných akcí ČLS, nevyjímaje odborný seminář a několik lesnických podvečerů, včetně lesnického podvečera ve Žďáru nad Sázavou, který doznal téměř rekordní účasti. Poté zazněly informace o aktivitách ČLS na Veletrhu Silva Regina v Brně, včetně poděkování za spolupráci pobočnému spolku ČLS při ÚHÚL Brno za aktivní kooperaci v rámci doprovodného programu stánku ČLS. Velmi důležitým bodem veletrhu bylo předání Ceny Jiřího Nováka, jejímž laureátem se stal Ing. Pavel Bednář. V závěru svého vystoupení předseda ČLS poděkoval všem členům ČLS a partnerským organizacím, za aktivní spolupráci nejen v rámci vzdělávání, ale také ve velmi aktuální problematice připomínkování plánovaných legislativních změn. Mgr. Polívka zmínil důležitost udržování lesnické osvěty a lesní pedagogiky v kondici a v povědomí jak lesnické, tak laické veřejnosti. 

V další prezentaci tajemník ČLS Ing. Jakub Brichta představil hospodářský výsledek ČLS za rok 2023, včetně návrhu rozpočtu ČLS pro rok 2024. Hospodářský výsledek ČLS v roce 2023 činil – 42 000 Kč. Zmíněný hospodářský výsledek lze nicméně s ohledem na více ekonomicky zatížená předchozí léta vnímat naopak pozitivně. Ing. Alena Tondrová představila zprávu kontrolní komise ČLS. Zmínila velmi podrobnou kontrolu ekonomické agendy ČLS z r. 2023. Konkrétně pak kontrolní komise ověřila správnost téměř 550 faktur či např. skutečnosti inventurních položek majetku ČLS. Kontrolní komise došla ke stejnému hospodářskému výsledku, který byl představen v příspěvku tajemníka ČLS, tedy – 42 000 Kč. Kontrolní komise tak nezjistila žádné skutečnosti, které by bránily členům valné hromady schválit zprávu kontrolní komise o hospodaření ČLS v roce 2023. 

Po přestávce na občerstvení první místopředsedkyně ČLS a vedoucí odborné skupiny Lesní pedagogika Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. účastníky valné hromady seznámila s činnostmi odborné skupiny. Úvodem hovořila o soutěži YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), jejímž cílem je nejen ukázat žákům les, ale především probudit v nich zájem o les a lesní hospodaření. Ing. Stolariková poděkovala regionálním a místním koordinátorům za jejich soustavnou dobrovolnou práci. Zmínila stoupající trend početnosti účastníků soutěže, který je evidentní již několik posledních let. Paní místopředsedkyně poděkovala FLD ČZU v Praze za organizaci národního kola YPEF. Bylo také zmíněno, že se podařilo aktualizovat učební materiál k potřebám soutěže, který je k dispozici i v knižní podobě. Dále uvedla příklady dalších činností ČLS v rámci lesní pedagogiky, a to v podobě projektových dnů lesní pedagogiky či pořádání letních pobytových táborů pro děti. Účastníci valné hromady byli seznámeni s plánovaným letním dětským pobytovým táborem PŘÁTELÉ PŘÍRODY, který se tento rok odehraje v prostředí Křivoklátska. Ing. Stolariková pak ještě v závěru poděkovala všem přítomným za spolupráci v lesnické osvětě a lesnickém vzdělávání.
Pan místopředseda Ing. Roman Bystrický, Ph.D. navázal na prezentaci paní místopředsedkyně vystoupením o činnostech odborné skupiny Technologická. Hovořil nejprve o aktuálních rizikách a výzvách pro lesní hospodářství, nejen v kontextu lesnických technologií. Jedním z předních témat diskuze v lesnicko-dřevařském sektoru by dle Ing. Bystrického mělo být právě zlepšení spolupráce lesnického a dřevozpracujícího sektoru. Ve své prezentaci se Ing. Bystrický dotkl problematiky lesního hospodářského plánovaní či zpřístupňování lesa kvalitní lesní cestní sítí. Pan místopředseda kladně hodnotil možnost pracovat s velkým množstvím aktuálních dat, pomocí kterých můžeme alespoň částečně predikovat stav lesů do budoucna. Ing. Bystrický účastníky jednání pozval na odbornou konferenci, pořádanou ku příležitosti 140 let hrazení bystřin v ČR, která se uskuteční letos na podzim. 

V rámci vystoupení zástupců pobočných spolků Ing. Miroslav Pecha, st. (ČLS p. s. Křivoklát) prezentoval příspěvek, prvotně určený pro posluchače v poslanecké sněmovně ČR. Příspěvek byl velmi emotivní, nicméně postavený na skutečných faktech o hospodaření v Lesnickém parku Křivoklátsko. Ing. Pecha hovořil nejen o svých odborných zkušenostech, jak v rámci lesního hospodářství, tak v oblasti ochrany přírody, ale zejména o smyslu lesního hospodaření v oblasti Křivoklátska. Z diskuze k příspěvku vyplynul také jasně stanovený nesouhlasný postoj ČLS k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko.
Ing. Radek Koudela (ČLS p. s. Přibyslav) představil aktuální činnosti pobočného spolku, především v rámci uskutečněného lesnického podvečera ve Žďáru nad Sázavou, pozval účastníky valné hromady na další lesnický podvečer. Zmínil rovněž spolupráci v pořádání Setkání lesníků Vysočiny. Ing. Koudela dále hovořil o důležitosti náboru nových členů ČLS. Toto téma vyvolalo diskuzi, který vyústila v několik konstruktivních podnětů, jenž budou sloužit k dalšímu vývoji v této věci. Diskuzi obohatil také Ing. Michal Šťasta (ČLS p. s. ÚHÚL Brno), který zmínil další možnosti mediální prezentace ČLS na webových platformách. Při tomto tématu setrval pan Miroslav Pecha, ml. (ČLS p. s. Křivoklát). Pan Pecha, ml. doporučil zástupcům pobočných spolků používání sociálních sítí nejen k prezentaci vlastních aktivit. Závěrem diskuze Ing. Roman Bystrický, Ph.D. poděkoval všem přítomným za příspěvky do diskuze a požádal o hlasování ve věci minimální výše členských příspěvků ČLS pro rok 2024. Návrh minimální výše členského příspěvku pro důchodce a studenty ve výše 25 Kč a pro ostatní členy ve výši 50 Kč, byl jednohlasně schválen všemi zúčastněnými. Ing. Roman Bystrický, Ph.D. a Ing. Radka Stolariková, Ph.D. poděkovali přítomným delegátům a hostům za účast na jednání XXXV. valné hromady ČLS a setkání ukončili.

Děkujeme všem účastníkům jednání XXXV. valné hromady ČLS za jejich příspěvky do diskuze.

Fotografie z akce naleznete v sekcí fotogalerie - akce.

 

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno