Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Česká lesnická společnost děkujeme všem zúčastněným. K posouzení fotografií byla sestavena odborná komise. Přesto bylo nutné nechat snímky zhodnotit profesionálními fotografy. Absolutní vítěz fotosoutěže je se svým záběrem Zdeněk Adler, který se stává nejlepším fotografem ČLS za rok 2017. Věříme, že vítězný snímek vyzařuje symboliku lesnického cechu, kterému snad i do budoucna bude slunce svítit na lepší časy...

Druhá místa ve svých kategoriích obsadili:                       Třetí místa ve svých kategoriích obsadili:

Barbora Pokorná (do 25 let)                                              Tereza Marksová (do 25 let)

Josef Kalenský (nad 25 let)                                               Jana Mašterová (nad 25 let)

Číst dál: Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

Dne 17. dubna se v prostorách Výzkumné stanice Truba, na půdě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, uskutečnil seminář ČLS věnovaný problematice introdukovaných dřevin. Na akci se z odborného hlediska podíleli členové p.s. při FLD. Zazněly příspěvky věnované výskytu a rozsahu pěstování hlavních introdukovaných dřevin v České republice (Ing. Beran – VÚLHM), významu douglasky tisolisté v ČR (prof. Podrázský – Katedra pěstování lesů FLD ČTZ v Praze), osudu smrku pichlavého a jeho využití v prosadbách (Ing. Kacálek – VÚLHM VS Opočno), vyhodnocení experimentů s jedlí obrovskou (Ing. Fulín – VÚLHM), pěstování dubu červeného (Ing. Miltner), ořešáku černého (prof. Podrázský) a konečně kvalitě dřevní hmoty vybraných introdukovaných dřevin (doc. Zeidler – FLD ČZU v Praze). Účastníci, kteří se sešli v počtu ca 40, se o danou problematiku živě zajímali, pozornost vzbudila zejména problematika kvality dřeva ořešáku a střemchy pozdní. Ta je na jedné straně velmi problematickou invazivní dřevinou, na druhé straně je však její dříví velmi vysoce hodnoceno a lesnický výzkum by jí měl věnovat daleko větší pozornost z obou hledisek. Jako další velmi perspektivní druhy byly diskutovány douglaska a dub červený, větší pozornost by měla být věnována i akátu.

Číst dál: Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

Fotoreportáž z veletrhu Silva Regina

Prohlédněte si fotoreportáž z veletrhu Silva Regina 2018, další fotografie můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Sobota 7. dubna

Již v ranních hodinách se na brněnském výstavišti za slunečného počasí sešli zástupci ČLS a grafického studia pro sestavení naší expozice nacházející se tradičně na 1. galerii pavilonu Z. Za vedení předsedy ČLS Ing. Pavla Draštíka a ve spolupráci s pobočnými spolky ČLS byl náš stánek postaven a připraven na zítřejší otevření veletrhu v podvečerních hodinách.

Číst dál: Fotoreportáž z veletrhu Silva Regina

Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Dne 1. 3. 2018 se uskutečnil v Národním zemědělském muzeu v Praze již tradiční seminář pořádaný Českou lesnickou společností ve spolupráci s Lesní ochrannou službou VÚLHM, v.v.i. a Komisí ochrany lesa ČAZV, tentokrát na téma „Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR“. Odborná akce měla bohatou účast, zúčastnilo se ji téměř 50 účastníků z řad Lesů ČR, VÚLHM, ÚHÚL, ČIŽP, obou lesnických fakult, ale i zástupců městských a soukromých lesů. Vliv sucha byl pojat z různých úhlů pohledu.

Doc. Hlavinka z CZECHGLOBE v Brně zhodnotil v obecné rovině trendy ve vývoji sucha a jeho dopady na naší krajinu. Doc. Šrámek z VÚLHM pak zhodnotil konkrétní dopady na zdravotní stav lesních ekosystémů. S vlivem sucha na hmyzí škůdce lesních porostů seznámil přítomné doc. Zahradník a s vlivem vodního stresu na sadební materiál a ujímavost výsadeb Ing. Leugner, oba rovněž z VÚLHM. S poznatky vlivu sucha na hospodaření v lese z pohledu soukromého vlastníka seznámil přítomné Ing. Šimerda, ředitel Správy lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové. S možnostmi dotací na zmírnění škod suchem informoval Ing. Lojda z Ministerstva zemědělství.

Číst dál: Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR