Vyjádření ČLS k materiálu Hnutí Duha Co dělat, abychom zachránili lesy

RV ČLS se seznámil s materiálem Hnutí Duha „Co dělat, abychom zachránili lesy“. Můžeme ocenit, že se jedná o pokus komplexně řešit současnou situaci v oblasti hospodaření v lesích a reagovat tak na některé negativní jevy, které zde v poslední době akcelerovaly. ČLS se touto problematikou zabývá dlouhodobě a k řadě témat organizuje odborné semináře. Snažíme se v tomto duchu vést a moderovat diskuzi, která zahrnuje odbornou i laickou veřejnost a spolupracujeme přitom s řadou předních odborníků nejen v oblasti lesnictví.

RV ČLS proto vnímá zveřejněný materiál Hnutí Duha jako další příspěvek do diskuze, ve které hodláme nadále aktivně vystupovat. Vzhledem k povaze a rozsahu materiálu se podrobně vyjádříme k jednotlivým, podle nás důležitým či kontroverzním bodům, samostatně  v dohledné době formou odborných seminářů. Zde chceme na předložený materiál reagovat spíše obecně, případně upozornit na některé problematické a nekorektně zavádějící pasáže.  

Číst dál: Vyjádření ČLS k materiálu Hnutí Duha Co dělat, abychom zachránili lesy

Informace ČLS k jednání u kulatého stolu k Lesní certifikaci FSC

Dne 14. června 2018 proběhlo jednání u kulatého stolu, ke kterému Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací nábytkářského průmyslu pozval široké spektrum dotčených osob a subjektů, mimo jiné i ČLS. Hlavním tématem byla „Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané hodnoty českého dřeva“. Zaznělo mnoho argumentů pro certifikaci lesů, především v majetku státu. A to nejčastěji ze strany zpracovatelů a výrobců nábytku. Zazněly samozřejmě také protiargumenty založené především na zdánlivé případně konfliktní „výhodnosti“ pro vlastníka lesa. Za ČLS zaznělo několik bodů v diskusi:

1.      FSC dostatečně nevysvětluje a nevyrovnává nedůvodné a obrovské rozdíly v tzv. národních standardech.

2.      Do budoucna není žádná právní jistota udržení stabilního standardu v dohodnutých parametrech.

3.      Certifikace je dalším stupněm regulace, který dopadá na vlastníka lesa, v podobě zákonů a nařízení státem vymahatelné, přičemž by mělo být skutečně jeho svobodnou vůlí, zda se pro ni dobrovolně rozhodne. Zvláště, když náklady s ní spojené, musí hradit pouze on.

Číst dál: Informace ČLS k jednání u kulatého stolu k Lesní certifikaci FSC

ČLS vás zve na besedy "V zájmu lesa"

Česká lesnická společnost, jako jeden z hlavním partnerů, vás srdečně zve na besedy pořádané v rámci informační kampaně "V zájmu lesa", jež budou informovat o dopadech klimatických změn na lesní ekosystémy, aktuálním dění v lesích a možnostech, jak se do ochrany a obnovy lesa zapojit. V současné době české lesy čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům změny klimatu, jaké v našich krajích nemají obdoby. Lesy se nyní neobejdou bez pomoci lidí. Lesům, zadržují vodu v krajině, chránící krajinu před erozí a větrem, můžete pomoci i Vy osobně. Zapojte se do některé z akcí, které pro veřejnost společně připravili Česká lesnická společnost, Lesy ČR s.p. a Vojenské lesy a statky s.p.

Podrobný kalendář akcí, pořádaných napříč Českou republikovou, naleznete zde.

Více informací na webových stránkách V zájmu lesa.

Podíl MZD v průběhu obnovy v návaznosti na jemnější způsoby hospodaření

Na pozadí současné dramatické situace chřadnutí smrkových porostů (a jejich ohrožení kůrovci) na významné části území našeho státu proběhl dne 24. května 2018 lesnický seminář zabývající se vnášením melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově lesa. Seminář proběhl ve spolupráci Diecézních lesů Hradec Králové s.r.o. (DLHK) a České lesnické společnosti za podpory Ministerstva zemědělství. Pro akci byla zvolena oblast Žďárských vrchů a majetek biskupství královéhradeckého, který DLHK obhospodařují. Pro lokalitu nacházející se převážně v 6. lesním vegetačním stupni je typická naprostá dominance jehličnatých, převážně smrkových porostů. Téma je zde tedy na výsost aktuální. Fotografie ze semináře jsou ke shlédnutí zde.

Dopolední přednášková část programu proběhla v Hlinsku. Nejprve byla představena jednatelem DLHK Ing. Pavlem Starým pořádající organizace a jí spravované lesy. V kontextu filozofie přírodě blízkého hospodaření byl prezentován způsob vnášení MZD. Důraz byl položen zejména na zavádění jedle a dubu (především zimního) včetně práce s jejich přirozenou obnovou. Příspěvek doc. Jiřího Remeše z FLD ČZU se zabýval vnášením buku a jedle z pohledu jejich meliorační a zpevňující funkce a zdůraznil jejich optimální růst v prostředí se sníženým slunečním zářením. To je splněno v maloplošných obnovních prvcích (kotlíky nebo náseky) nebo v podsadbách. Ing. Jiří Souček z VÚLHM, VS Opočno prezentoval příspěvek zabývající se optimalizací využití MZD v smrkovém hospodářství vyšších poloh především na vodou ovlivněných stanovištích cílových hospodářských souborů (CHS) 57 a 59. Zároveň byl představen i návrh minimálního počtu jedinců při obnově v těchto CHS. Na závěr Ing. Václav Zouhar z ÚHÚL pobočky Brno seznámil přítomné s návrhem novelizace vyhlášky č 83/1996 Sb. přílohy č. 4. Oproti předchozí úpravě by mělo dojít k jednoznačnému zařazení typologických jednotek do CHS. K jednotlivým souborům a podsouborům byl přidán údaj o minimálním podílu MZD při obnově. Při rámcovém vymezení druhové skladby porostů jsou dřeviny rozděleny do třech skupin: základní cílové, základní přípravné, meliorační a zpevňující.

Číst dál: Podíl MZD v průběhu obnovy v návaznosti na jemnější způsoby hospodaření

Vyjádření České lesnické společnosti

Členové republikového výboru České lesnické společnosti přivítali s povděkem informaci o tom, že budou na úrovni vlády učiněna opatření, která mají napomoci řešení kalamitní situace spojené s chřadnutím jehličnatých porostů. Tak, jak se to potvrdilo již několikrát v minulosti, k rychlému zvládnutí kalamit velkého rozsahu významně napomáhají systémové změny a mimořádná opatření. Lesníci pak již sami dokáží situaci zvládnout a obnovit funkční lesní ekosystémy v postižených oblastech.

Situaci posledních dní lze pak v této souvislosti chápat jako začátek hlubší diskuze o systémových změnách, které se mimo jiné týkají vhodnosti uplatňování zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu i na činnosti odvíjející se od přírodního prostředí a při využívání obnovitelných přírodních zdrojů. Do této diskuze zapadá i příspěvek prof. Ing. Vladimíra Simanova, CSc. publikovaný na serveru Neviditelný pes. Sem ale patří i debata nad udržováním vodohospodářských staveb ve vlastnictví státu, nad způsobem obhospodařováním zemědělské krajiny, které bezpochyby nesou hlavní odpovědnost za neuspokojivou situaci při hospodaření s vodou.

Číst dál: Vyjádření České lesnické společnosti

Turistické využití horských lesů

V rámci mezinárodní spolupráce se zástupci České lesnické společnosti ve dnech 28. - 29. 5. 2018 zúčastnili konference, které pořádalo Polskie Towarzystwo Leśne na téma „Turistické využití horských lesů“. Za republikový výbor se zúčastnila místopředsedkyně Ing. Bc. Jana Čacká a člen republikového výboru Mgr. Martin Polívka DiS. Z poboček vyslali své zástupce ČLS Hradec Králové, p.s. a ČLS Liberec, p.s. Konference se uskutečnila na lesní správě Nadleśnictwo Szklarska Poręba a Świeradów. Na konferenci vystoupili lektoři z Nadleśnictwa Szklarska Poręba, svého zástupce měl i Leśny Bank Genów Kostrzyca, Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Świeradów. Příspěvky se týkaly jak současného stavu, historie i vizí do budoucnosti, ale i problémů, které zvýšený turistický tlak na horské lesy přináší.

Příspěvek Sławomira Czubaka Naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR, pozitivně hodnotil spolupráci s českou stranou a jako na negativní skutečnost poukazoval na vzrůstající neukázněnost návštěvníků hor, kteří zcela vědomě ignorují zákazy a snahu o regulaci. Unikátní byla prezentace studie vlivu návštěvníků od vyznačených tras směrem do vnitra horských lesů. Svůj příspěvek pro polské kolegy připravila i Ing. Bc. Jana Čacká. Její příspěvek byl jak zhodnocením současného stavu, tak i zamyšlením, zda stav lesa unese ještě další zatížení turizmem nebo již nastal čas, když osvěta nepostačuje, začít návštěvnost regulovat. Takové lokality jako je Sněžka, Adršpachské skály nebo Český ráj začínají trpět podobnými problémy, jako jsme tomu svědky u velkých historických aglomerací Prahy, Českého Krumlova a dalších.

Číst dál: Turistické využití horských lesů

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno