Mezinárodní konference Významné aspekty v chove raticovej zveri

Česká lesnická společnost je zapojena do zahraničních programů a aktivit i v letošním roce. Cílem zahraniční cesty byl tentokrát VI. Ročník mezinárodní konference s názvem: Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018 - výživa a zdravie raticovej zveri. Tato významná konference se konala 1. 2. 2018 v prostorách Národného polnohospodářského a potravinářského centra a Výzkumnéhho ústavu živočišnej výroby v Nitře.

Šestý ročník konference se především zabýval aktuálními otázkami zdraví spárkaté zvěře a problematikou přikrmování, případně krmení a vnadění. Tato problematika je ožehavá i v naší republice. Stejně tak je tomu i s legislativou, která se tuto problematiku reguluje. Podrobněji ji představila Ing. Bibiana Kapustová z Ministerstva polnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Další z referátů s názvem AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH – SITUÁCIA NA SLOVENSKU A V EUROPE který přednesl Dr. Jozef Bíreš  - Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. Tato problematika byla téměř bouřlivě diskutována a prakticky časově posunula celý sled následujících přednášek. Ze zahraničních přednášejících na konferenci vystoupili zástupci z Rakouska, Ruska či Lotyšska. Českou republiku reprezentoval vedoucí OS ČLS Myslivost a ředitel divize VLS Karlovy Vary Ing. Milan Suk, Ph.D. s přednáškou TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ JELENÍ ZVĚŘE V DOUPOVSKÝCH HORÁCH – VLIV MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ. Sborník referátů je k dispozici na ředitelství divize v Karlových Varech.

90. životní jubileum Ing. Vladimíra Krečmera, CSc.

Ing. Vladimír Krečmer, CSc., oslaví v těchto dnech významné životní jubileum. Bývalý předseda České bioklimatologické společnosti, byl předsedou Národního lesnického komitétu; čestný člen České akademie zemědělských věd a odborných společností. Za RV ČLS přejeme VŠE NEJLEPŠÍ!

 

 

Od lesa k uhlí, od uhlí k lesu

V rámci mezinárodní spolupráce v letošním roce Česká lesnická společnost, pobočný spolek Liberec, pořádala exkurzi do oblasti Spreewaldu v Spolkové republice Německo. Spreewald je lesnicky velmi specifická oblast Braniborska, kde základní zpřístupnění zajištují vodní kanály a součástí vybavení lesníka je člun. Lesnické hospodaření je výrazně ovlivněno vodou a ochranou přírody. V rámci exkurze nám odborné informace poskytli kolegové z braniborských státních lesů.

LS Lübben obhospodařuje cca 15 000 ha státních lesů v 10 revírech. Podstatná část státních pozemků LS leží právě v oblasti Spreewaldu a jeho bezprostředním okolí. Kromě toho LS obhospodařuje cca 800 ha pozemků po rekultivaci území po těžbě hnědého uhlí. Průměrná hektarová zásoba dříví činí na území Spreewaldu 276 m3 (s kůrou) nebo 232 m3 bez kůry, běžný přírůst 7,2 m3 (s kůrou). Dominantní dřevinou je borovice lesní 72,4 %, olše lepkavá 11,5 % následována břízou 4,3 % a oběma druhy dubů 2,9 resp. 2,0 %. 

Číst dál: Od lesa k uhlí, od uhlí k lesu

PF 2018

Děkujeme všem partnerům, přátelům a příznivcům za spolupráci v uplynulém roce a také za četná přání do roku nového.

Přejeme vám krásné vánoční svátky a hodně zdaru v roce 2018! 

Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů

Odborné akce „Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů“ pořádané v Praze dne 24.11. se zúčastnili především zájemci z řad lesnického provozu a praxe – Lesy ČR, s. p., arcibiskupské lesy, městské lesy či soukromí vlastníci lesa. Seminář byl zaměřen na aktuální problematiku související s probíhající klimatickou změnou, jež v plné míře naplňuje předpoklad, že praktický výkon pěstování lesů by měl respektovat rovněž princip managementu rizika. Dalším důležitým faktorem, který představuje významnou výzvu pro správce a vlastníky lesů, je rostoucí důraz na mimoprodukční funkce lesů.

Role přednášejících se zhostili odborníci na tuto problematiku z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně z kateder pěstování lesa a ekologie lesa, z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Strnady a z České lesnické společnosti. Tematika příspěvků zahrnovala prakticky celou oblast dané problematiky, od ekologických nároků borovice lesní až po přenos aktuálních poznatků výzkumu do praxe.

Číst dál: Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů

Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě

Dne 23. listopadu uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Lesů České republiky, s.p. a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. na Hrubé Vodě seminář na téma "Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě". Seminář se zabýval způsoby, jak postupovat při obnově kalamitních ploch, které vznikly při větrných kalamitách nebo dnes již velmi známému plošnému odumírání smrkových porostů. Prohlédněte si fotogalerii se semináře, zabývající se touto aktuální problematikou, jehož se zúčastnilo téměř 70 zájemců.

V úvodu semináři zazněly příspěvky prof. Vacka a doc. Hlásného (oba z FLD, ČZU V Praze), které poukazovali na měnící se klima, jeho vliv na smrkové porosty a možná rizika pěstování smrku v současné oblasti rozšíření. Ing. Špulák (VÚLHM Opočno) ukázal možnost obnovy kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin a jejich vlivem na ekonomiku majitelů lesa. Ing. Martiník (LDF Mendelu v Berně) poukázal na možnosti obnovy kalamitních ploch nejen přípravnými dřevinami, mezi které počítal i smrk, ale i za použití ostatních dřevin jako je borovice, modřín.

Číst dál: Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno