Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s vodou - vliv na hospodaření v lesích a životní podmínky zvěře

        Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí tí      Výsledek obrázku pro mze logo program rozvoje venkova

Seminář je určen pro SSL Pradubického kraje a lze se ho zúčastnit po potvrzení registrace organizátorem či odborným garantem.

Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny, které se projeví také v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. Vůli k nápravě projevila společnost v řadě zákonů i v následných krocích, které směřovali k naplnění vize, kam patří například tvorba územního systému ekologické stability. Znalosti, nástroje, finance i příklady dobré praxe existují, ale ve větším měřítku jsou tyto vize stále nenaplněny. A v krajině zatížené největší zemědělskou intenzitou se nepodařilo téměř nic. Lokálně lze pozitivní změny v krajině zaregistrovat, ale z celostátního hlediska k zásadnímu posunu nedošlo. Zvláště zemědělství ovládly velké subjekty, které pokračují v intenzivní zemědělské produkci často bez ohledu na její negativní projevy. Popsaný trend vede k dalšímu snižování biodiverzity, degradaci půdy, k erozním projevům a neschopnosti zadržovat vodu. Negativně se dopady projevují nejen v samotném zemědělství, ale také v lesnictví, myslivosti a dalších navazujících a příbuzných odvětvích. Stále častěji jsme svědky epizod sucha, přívalových srážek, extrémních povětrnostních vlivů.

Krajina je vystavovaná různým projevům provázející klimatické změny a člověkem pozměněné intenzivně využívané ekosystémy jsou vůči těmto projevům velmi zranitelné. Šanci jsme dostali hned v prvním programovém období po vstupu do EU. Nastala vlna zalesňování méně kvalitních zemědělských půd. Ve větší míře bylo možné uplatňovat různé režimy dobře dotovaných agroenvironmentálních opatření. Významnou měrou ke změnám přispívají i projekty financované z resortu životního prostředí. Tato opatření byla a jsou prospěšná nejen zemědělství,
ale i lesnictví a myslivosti. Cílem semináře je seznámit účastníky s příležitostmi, možnostmi, limity a podmínkami, které v současnosti jsou k dispozici pro zlepšení stavu krajiny s využitím poznatků lesníků, myslivců, zemědělců, ochrany přírody a dalších aktérů podílejících se na tvorbě krajiny. Součástí vzdělávacího programu jsou také příklady dobré praxe v k.ú. Šardice a okolí při realizaci zalesňování zemědělských půd, zakládání biopásů, políček pro zvěř, extenzivních sadů, při výsadbě alejí, zatravňování orné půdy, při zakládání biokoridorů, biocenter a interakčních prvků.

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace I.2.1, projekt č. 16/002/01210/153/000049 - Trvale udržitelné hospodaření v lesích. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

 

Partner projektu

Registraci je nutné provést zde.

Stáhněte si

 

 

 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 05.10.2017 10:00
Datum ukončení akce 06.10.2017 15:30
Kapacita sálu Neomezeno
Uzávěrka přihlášek 30.09.2017
Vložné 600,00
Místo konání Šardice
600,00
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno