Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin

Na zámku v Kostelci nad Černými lesy se 28. června uskutečnil další seminář ČLS na téma „Nové poznatky ve výzkumu introdukovaných dřevin“, pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství. Tato odborná akce byla věnována aktuálním poznatků v dané oblasti a zaměřila se především na méně využívané druhy introdukovaných lesních dřevin. Jejich význam roste v souvislosti s probíhající klimatickou změnou a s výzkumem jejich potenciální využitelnosti na jedné a možného invazivního chování na druhé straně. Nejčastěji zastoupeným introdukovaným dřevinám již lesnický výzkum i praxe věnovaly jistou pozornost a je vcelku jasný koncept jejich začlenění do systému LH České republiky, u řady dalších je pak tento deficit výrazný. Cílem semináře bylo shrnout jak starší poznatky o jejich pěstování, tak i nejnovější výsledky lesnického výzkumu. V rámci diskuze pak bylo cílem i formulování dalších požadavků, které bude větší zavádění dalších druhů introdukovaných dřevin klást na lesnictví, návazná zpracovatelská odvětví i celou společnost.

Úvodem shrnul obecné okolnosti využívání introdukovaných dřevin ředitel OdborU hospodářské úpravy a ochrany lesů MZe Ing. Václav Lidický, který jejich pěstování zasadil do legislativního rámce. Následně pracovník VÚLHM VS Opočno, Ing. David Dušek, Ph.D. představil nově zahájený projekt NAZV, zaměřený na výzkum využití exotických dřevin v podmínkách ČR. Detailně představil jeho strukturu a nastínil postup řešení, včetně prakticky uchopitelných výstupů z hlediska koordinátora a hlavního řešitele projektu. Další příspěvek prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. z KPL FLD ČZU v Praze informoval o výzkumné ploše Doubek, nedaleko od Kostelce, kde je sledování široké spektrum domácích i nepůvodních dřevin včetně vlivu melioračních materiálů. Předběžné výsledky doložily jak úspěšné odrůstání výsadeb, tak v některých případech i příznivý vliv materiálu Alginit na růst nepůvodních dřevin i cenných listnáčů. Příspěvek prof. Ing. Ivo Kupky, CSc. ze stejné instituce doložil shrnutí problematiky dubu červeného včetně výsledků ze sledovaných výzkumných ploch. Doc. Kuneš představil problematiku akátu a její řešení na Katedře pěstování lesa FLD ČZU v Praze. Zvláštní pozornost pak byla věnována borovici černé, kdy Ing. Josef Gallo, MSc. Ph.D. uvedl rešeršní práci věnovanou jejímu pěstování a prof. Podrázský účastníky seznámil s výsledky šetření a srovnání proveniencí této dřeviny v arboretu Sofronka, Bolevec u Plzně.

Na přednáškovou část navázala v odpoledních hodinách venkovní exkurze na výzkumnou plochu Doubek, jejíž průvodcem byl Ing. Gallo. Účastníci měli možnost shlédnout popisované výsadby v terénu. Na této výzkumné ploše, založené na bývalé zemědělské půdě, byly vysazeny vybrané exotické dřeviny (sekvojovec, cedr, metasekvoje, platan) a cenné listnáče (třešeň ptačí, jeřáb břek), které mají potenciál pro produkci dřeva a potenciál poskytování dalších benefitů v rámci českého lesnictví. Tyto neobvyklé či ne úplně běžné dřeviny byly doplněny běžně používanými druhy (borovice lesní, dub letní, lípa malolistá, habr).

Více z odborné akce v naší fotogalerii

 

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno