XXIX. valná hromada České lesnické společnosti

Dne 20. 4. 2018 se na Novotného lávce v Praze uskutečnila XXIX. valná hromada České lesnické společnosti, z. s. Kromě zástupců jednotlivých pobočných spolků, kteří dohromady disponovali úctyhodnými 87 % hlasovacích práv, se valné hromady zúčastnila řada významných lesnických osobností, včetně náměstka MZe Patrika Mlynáře, ředitele ÚHÚL Jaromíra Vašíčka, náměstka VLS Libora Strakoše, předsedy ČKOLH Jiřího Pohana, emeritního předsedy ČLS Štěpána Kaliny a dalších významných hostů.

V úvodu po schválení předsednictva, návrhové a mandátové komise a navrženého programu valná hromada uctila minutou ticha památku váženou dlouholetou předsedkyni revizní komise ČLS, jenž nás bohužel v průběhu minulého roku navždy opustila. Jako první z hostů vystoupil Patrik Mlynář, který poděkoval za spolupráci s ČLS a svůj příspěvek věnoval aktuální problematice lesnictví. Na závěr zdůraznil, že je důležité, aby lesnictvo vystupovalo na venek jednotně. 

Dále vystoupil s prezentací Petr Čuba z Biosférické rezervace Dolní Morava. Všechny přítomní seznámil s Modelovým lesem Česká Republika, zahrnující 4 nespojité území, jež jsou součástí sítě mezinárodních modelových lesů a rozloučil se heslem „Krajina, udržitelnost, spolupráce“. 

Jako další z hostů vystoupil ředitel ÚHÚL Jaromír Vašíček. Na úvod poděkoval ČLS za pořádání odborných seminářů a konferencí, které jsou velkým přínosem. Vyzdvihl důležitost soudržnosti lesníků a připomněl kalamitu v 70. letech minulého století, kdy bylo nutné v obnovit téměř 90 tis. ha lesů. „I když byla tato obtížná situace beznadějná, tak se zvládla a je důležité si na to vzpomenout“. Také připomněl, že od roku 1950 na území ČR přibylo 415 tisíc ha porostů. S poděkováním za spolupráci se připojil Libor Strakoš, také jako zástupce LDK, a Jiří Pohan, jež deklarovali podporu a prodloužení pozitivních vztahu s ČLS v budoucnu. Na závěr z hostů vystoupil bývalý tajemník ČLS Vít Skála za zastřešující organizaci ČSVTS.  

Po vystoupení hostů přednesl svou zprávu předseda ČLS Pavel Draštík. Shrnul činnost ČLS v gesci RV realizovanou v roce 2017, kdy se pod jeho vedením uskutečnilo celkem 22 samostatných odborných akcí s průměrnou účastí 45 osob. Vyzdvihl pořádání mezinárodní soutěže YPEF, jež je ČLS národním koordinátorem, a její zařazení do věstníku MŠMT. V loňském roce se této populární soutěže zúčastnilo celkem kolem 1 500 účastníků z cca 150 různých základních a středních škol. ČLS také úzce rozvíjí mezinárodní spolupráci se sdruženými organizacemi na Slovensku, v Polsku a v Německu, kde v průběhu roku 2017 proběhlo za účasti ČLS několik mezinárodních workshopů. Významnou události v roce 2017 bylo také pořádání mezinárodní konference „12th European Forest Pedagogics Congress 2017“ a účast ČLS na kongresu sdružení lesníků UEF v Německu v Mohuči. Na závěr vystoupení vyzval lesnické subjekty k tomu, aby v rámci vlastní komunikace na sebe zbytečně neútočily a pak poděkoval za spolupráci všem organizacím, jmenovitě MZe, VLS, LČR, středním a vysokým lesnickým školám a všem, kdo se podíleli na spolupráci a podpoře ČLS.

V rámci schváleného programu jako další vystupující tajemník ČLS Zdeněk Vacek představil plnění rozpočtu ČLS za rok 2017 s návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2018 a zdůraznil čtyřnásobné navýšení obratu za posledních 10 let. Následně předsedkyně kontrolní komise Alena Tondrová přednesla zprávu kontrolní komise, jež neshledala žádná pochybení. Za Odbornou skupinu technologická vystoupil její vedoucí Roman Bystrický, který představil plán jak proběhlých, tak i připravovaných odborných akcí této OS. 

Dalším bodem programu byla vystoupení zástupců pobočných spolků ČLS. Nejen za Hradeckou pobočku vystoupil Martin Polívka, a seznámil účastníky s programem rozvoje venkova a výročí 10 let spolupráce s ČLS a zdůraznil přínos práce Vladimíra Krečmera. Jako další vystoupil Vilém Podrázský ohledně plánovaných akcí ČLS ve spolupráci s nově vzniklým pobočným spolkem FLD ČZU v Praze a nabídl odbornou spolupráci s ČAZV a ČZU. 

Před závěrečným hlasováním o usnesení valné hromady předseda v rámci diskuze zhodnotil průběh valné hromady, vrátil se k předneseným příspěvkům a všem poděkoval za účast a spolupráci. Poděkovaní taktéž patří místopředsedkyni ČLS Janě Čacké, která tuto významnou událost moderovala. Na závěr byla spokojenost účastníků s XXIX. valnou hromadou byla potvrzena hlasitým potleskem.

Fotografie z XXIX. valné hromady České lesnické společnosti ke shlédnutí zde.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno