Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů

Odborné akce „Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů“ pořádané v Praze dne 24.11. se zúčastnili především zájemci z řad lesnického provozu a praxe – Lesy ČR, s. p., arcibiskupské lesy, městské lesy či soukromí vlastníci lesa. Seminář byl zaměřen na aktuální problematiku související s probíhající klimatickou změnou, jež v plné míře naplňuje předpoklad, že praktický výkon pěstování lesů by měl respektovat rovněž princip managementu rizika. Dalším důležitým faktorem, který představuje významnou výzvu pro správce a vlastníky lesů, je rostoucí důraz na mimoprodukční funkce lesů.

Role přednášejících se zhostili odborníci na tuto problematiku z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně z kateder pěstování lesa a ekologie lesa, z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Strnady a z České lesnické společnosti. Tematika příspěvků zahrnovala prakticky celou oblast dané problematiky, od ekologických nároků borovice lesní až po přenos aktuálních poznatků výzkumu do praxe.

Seminář zahájil Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. s příspěvkem Možnosti ekologicky orientovaného pěstování lesů přirozených borových stanovišť, ve kterém se zaměřil na hlavní zásady ekologicky orientovaného pěstování lesů zejména v rámci hospodářských borů a borových doubrav přirozených stanovišť. Tento příspěvek Ing. Bílka z FLD ČZU v Praze se setkal s velkým ohlasem a vyvolal velkou diskuzi, poněvadž maloplošné hospodaření s výraznou diferenciací porostů je běžnější u stínomilných dřevin, ale obecné přístupy a postupy takto orientovaného pěstování lesů jsou adekvátní i v případě světlomilných dřevin včetně borovice lesní. Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., FLD ČZU v Praze, v dalším příspěvku zhodnotil strukturu, vývoj a management porostů borovice lesní na jejích přirozených stanovištích v nižších polohách ve světle probíhající klimatické změny. V závěru shrnul, že koncentrace SO2 a depozice N v kombinaci s klimatickými extrémy, zejména suchem, způsobují silnou defoliaci a snižují růst borových porostů. Naopak radiální růst borovice pozitivně významně koreluje s průměrnými koncentracemi NOx. Za pořádající organizaci vystoupil Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. z České lesnické společnosti, který posluchače seznámil s vlivem okrajového efektu na růst a kvalitu přirozené obnovy borovice lesní. Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že je vnitřní okraj porostu charakteristický spontánním nástupem přirozené obnovy, a může se stát vhodným východiskem obnovních sečí či doplněním maloplošných postupů. 

Druhou půlku semináře započala Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D., jež navázala na předchozí přednášku a přítomní seznámila s tématem Světelné podmínky a odrůstání přirozené obnovy borovice pod mateřským porostem. Borovice lesní je naší významnou hospodářsky využívanou jehličnatou dřevinou s plošným zastoupení 16,5%. Tradičně se s ní hospodaří holosečně, ale v určitých podmínkách je možné použít i podrostní způsob hospodaření. Výsledky tohoto šetření se zaměřily na hodnocení vlivu světelných podmínek na dendrometrické a pěstební charakteristiky přirozené obnovy. Přednáška Ing. Jana Cukora z VÚLHM byla zaměřena na účinek alginitu na růst a mortalitu borovice lesní na zemědělské půdě s nepříznivým hydrofyzikálním režimem, což v současné době při nedostatku srážek může být jednou z mnoha variant řešení tohoto závažného problému. V závěru s posledním příspěvkem vystoupil Ing. Rostislav Linda zabývající se vlivem brassinosterodiů na klíčivost borovice lesní. Cílem toho příspěvku bylo zjištění vlivu aplikace brassinosteroidů na klíčení semen borovice lesní a porovnání klíčivosti těchto semen ve standardních podmínkách oproti klíčivosti semen vystavených teplotnímu stresu. Aplikace správné koncentrace těchto látek vyrovnala negativní vliv teplotního stresu a u teplotou nestresovaných semen významně zlepšila úspěšnost klíčení.

Seminář se setkal s velkým zájmem všech přítomných, kteří pozitivně ocenili široký záběr semináře, zabývající se od problematiky klíčivosti semen až po prezentaci postupů pěstování a managementu lesů s podílem borovice lesní, které se na aktuální souvislosti spojené se změnou klimatu snaží reagovat.

Prohlédněte si fotky ze semináře ve fotogalerii.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno