Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

Dne 21. 6. 2018 se v obci Vlastiboř, v místní sokolovně, uskutečnil seminář věnovaný problematice pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) v České republice. Značný zájem lesnické odborné veřejnosti se projevil vysokou účastí, kapacita zařízení byla naprosto vyčerpána. Odborný garanty akce byly místopředsedkyně ČLS Jana Čacká z jablonecké pobočky ÚHÚL a pak Vilém Podrázský z FLD ČZU v Praze.

Na úvod představil historii a současný stav pěstování douglasky na majetku Návarov Michal Krupka (LČR), který shrnul vývoj hospodaření s touto dřevinou na daném majetku a představil výsledky šetření rozšíření a růstových poměrů v místních podmínkách. Tato dřevina zde nacházela od počátku introdukce dobré podmínky a pochopení vlastníků i lesnického personálu. Výsledkem jsou porosty, které nemají v podmínkách českých zemí obdoby.

V dalším příspěvku shrnul Vilém Podrázský (Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze) současný stav poznatků o produkci douglasky a jejím melioračním působení v lesních porostech. Byla konstatována jasná superiorita produkce douglasky, která nemá z hlediska objemu a kvality produkce konkurenci mezi ostatními dřevinami, původními i introdukovanými. Na druhé straně, ve srovnání s domácími jehličnany (smrk, borovice) ji lze jednoznačně považovat za dřevinu meliorační, která může v lesích českých zemí hrát podstatně významnější roli. Pouze její využití jako meliorační a zpevňující dřeviny v podmínkách, kde to lesnická legislativa připouští, by znamenalo navýšení plochy pěstování douglasky zhruba na 150 000 ha, nebo kolem 5 – 6 % porostní plochy.  Jako možná rizika byly zdůrazněny vyšší nároky porostů douglasky na vodu a rizika plynoucí ze zrychlené dynamiky dusíku v lesních půdách.

Potřeby pěstování douglasky shrnul ve svém příspěvku Jiří Novák (VÚLHM v.v.i., VS Opočno), který doložil výsledky experimentů s pěstováním mladých i starších porostů této dřeviny. V současné době jsou plně využitelné poznatky o pěstování porostů se zastoupením této dřeviny. Optimální příměs kolem 30 % zajistí jak plné uplatnění produkčního potenciálu, tak i výrazně eliminuje možná rizika plynoucí z jejího pěstování.

Bezesporu vrcholem dopoledního bloku bylo vystoupení Oldřicha Mauera (Ústav zakládání a pěstování lesů LDF Mendelu v Brně), který demonstroval výsledky rozsáhlého výzkumu stabilizační funkce douglasky napříč různými stanovišti v českých zemích. Na základě velice rozsáhlého souboru analyzovaných kořenových systémů doložil jednoznačnou stabilizační funkci douglasky v nejširším spektru stanovištních podmínek. Kromě vodou ovlivněných stanovišť, kde i jiné dřeviny tvoří plochý kořenový systém a jsou náchylnější k vývratům, představuje douglaska lesní dřevinu s bezkonkurečně intenzivní stabilizační funkcí v lesních porostech/ekosystémech a z tohoto hlediska si zaslouží zvýšenou pozornost.

Jeden z možných způsobů státní správy představila Radka Vlčková z KÚ Liberec. Možnosti uplatnění douglasky v lesním hospodářství jsou na jedné straně omezeny, nicméně mimo chráněná území je možnost pěstování věcí kompromisu a dohody státní správy a vlastníků a správců lesa.

V rámci odpolední exkurze na majetku Návaror byly navštíveny porosty, ve kterých byl ilustrován přístup správce majetku k uplatnění douglasky. Byly představeny porosty s počínající i pokročilou přirozenou obnovou, umělá obnova na omezeném území, stav porostů středního věku a především vyspělé porosty s rekordními exempláři. Douglaska tak má na daném majetku jistě zajištěné svoje místo na slunci a lesní hospodáři se jí s výhodou a s přínosem pro vlastníka, ale i pro celé LH České republiky budou věnovat.

Byly samozřejmě diskutovány i provozní problémy – vliv zvěře, využití v umělé obnově i odbytové problémy s dřevní surovinou. Na druhé straně se diskutující usnesli, že douglaska může v rozumné míře a ve vhodných podmínkách představovat velmi vhodnou náhradu za smrk, jehož podíl v českých lesích bud v každém případě dosti výrazně snižován.

Velký dík patří pobočce ÚHÚL Jablonec n. N. jednak za odbornou organizaci, záštitu, ale i za poskytnutí veškerého zázemí a všestranné zajištění akce. Více fotografií z odborné akce ke shlédnutí v naší fotogalerii.

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Hrazení bystřin a ochrana přírody
20.06.2019 9:00
Typ akce:  Seminář

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno