Jak na zlepšení vodního režimu v krajině

Praha: 13. 8. 2015. Současná sucha, kterými je postižena prakticky celá Česká republika vedou mnohé k přehodnocování způsobu nakládání vodou. Odborníci a politici se zamýšlí nad novými opatřeními na lepší hospodaření s vodou v krajině.

Jeden z největších regulátorů vodního režimu jsou lesy. Je známý fakt, že tam, kde došlo k rozsáhlému odlesnění, se následně zvýšil odtok vody z krajiny včetně související eroze půdy. Proto právě lesníci již přes sto let hledají cesty jak zoptimalizovat vodní režim, jak zajistit, aby voda z území neodtékala příliš rychle a nedocházelo ke zbytečné erozi. Jedná se jak o optimalizaci dřevinné skladby na konkrétních lokalitách, tak o různá technická opatření.

Česká lesnická společnost na toto téma 3. 9. 2015 pořádá seminář, kde budou představeny možné postupy, které kloubí hospodářské a environmentální požadavky tak, aby byly maximalizovány požadované efekty.  Odborný garant akce - Ing. Roman Bystrický, Ph.D., odborný pracovník Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů k tématu řekl: „Současná doba je však plná protikladů a rozporů. Společnost se oddělila od svého prostředí. Jsme daleko méně v kontaktu s přírodou, než tomu bylo dříve. Proto je pro mnohé kráva fialová a je považováno za samozřejmost, že voda teče z kohoutku.“ A dále připojil určité filosofické zamyšlení: „Na jedné straně se přeceňuje ekonomizmus se svými různě strukturovanými ekonomickými teoriemi. Ty jsou zaměřeny na využívání přírodních zdrojů bez ohledu na budoucnost a jediným kritériem pro posuzování správnosti konání je zisk bez ohledu na důsledky pro přírodu, životní prostředí nebo společnost. Druhý extrém představuje filozofie ekologismu, která vychází z toho, že matka příroda je moudrá a tedy všechno vyřeší za nás. Je nutné ji ponechat jenom prostor a ona vše zařídí a tak to bude dobré. Úplným extrémem je teorie bezzásahovosti. Tyto přístupy se snaží člověka a přírodu od sebe oddělit a vnímat je jako dvě samostatné a nezávislé entity.“

Dr. Bystrický se dotýká závažného aspektu dnešní doby. Oba výše zmíněné postoje nerespektují, resp. idealizují podmínky, ve kterých by se měly realizovat. Ekologismus v Evropě ale i ve světě pracuje se strachem a nejistotami moderního člověka a jeho ztráty vztahu s přírodou a uvědoměním si, že zejména „západní nebo vyspělá“ část světa žije „nad poměry“ tedy, že čerpáme víc přírodních zdrojů, než je únosné.  

Žijeme v  krajině, jež je již několik staletí kulturně změněna a ovlivněna. Výše popsaný ekologismus zjednodušeně požaduje zastavení zásahů člověka do krajiny s tím, že příroda nejlíp ví, co je pro ni dobré. Ignoruje ale skutečnost, že naše prostředí již není původní a nezměněné. Tedy co to vlastně je ta původní krajina a z které epochy vývoje Země je ta správná? Pouhým „nic neděláním“ nebo bezzásahovým režimem nelze dosáhnout vytvoření původní krajiny. Tento proces je velmi dlouhý a vzniklá „nová“ krajina nebo třeba divočina nebude tatáž krajina existující před zásahem člověka, ale jenom sekundární přírodní struktura.

Tragické je, že oba přístupy jdou na úkor života běžných lidí a nerespektují jejich potřeby a existující vazby. Při realizací svých záměrů vyžadují nebo si také přímo vynucují přispění a akceptovaní lidí, které v konečném důsledku ještě poškodí nebo omezí jejich životní perspektivu a možnosti jejich obživy.

Lesnictví již od 19. století pracuje s vědeckými poznatky a fakty na jejichž základě realizuje promyšlená a odpovědná opatření. Jedno rčení říká, že odborně správná řešení nemohou byt politicky nesprávná, proto by i politici měli odborným poznatkům lesníků naslouchat.

Pouze odpovědný přístup založený na faktech nikoliv ideologiích zachová pro naše potomky plně funkční a stabilní krajinu. K tomu se snaží přispívat i Česká lesnická společnost pořádáním odborných akcí, které kloubí nejmodernější vědecké poznatky spolu s letitou praxí lesníků. Jednou z těchto akcí je i zářiový seminář o ovlivňování vodního režimu krajiny, kde na dopolední blok odborných přednášek bude v odpolední části navazovat venkovní exkurze do místních lesů na Železnorudsku, kde se budou moci účastníci seznámit s konkrétními technickými stavbami v terénu.

Akce by měla přispět k tomu, aby se technické zásahy do krajiny nedémonizovali a pohlíželo se na ně z pohledu účelu, který mají. Dobrých příkladů a řešení není niky dost a je žádoucí, aby se o nich dověděli i jiní. Proto jsou na tuto akci zváni nejen lesníci a vlastníci lesů, ale i širší laická veřejnost, která se tak může na vlastní oči přesvědčit s jakým citem a láskou k přírodě lesníci usilují o harmonické skloubení života člověka s okolní krajinou.

 

Kontakt a více informací:

Ing. Roman Bystrický, Ph.D.
člen Republikového výboru ČLS
vedoucí odborné skupiny Technologické

Tel.: 480 032 329
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ilustrační foto: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Černý potok, pramenná oblast Jizerské hory (úprava horské bystřiny do balvanitého skluzu za použití místního materiálu)

Select Preferred Language

Nejbližší akce

European Stage Contest YPEF 2019
24.09.2019 14:00
Category:  International Conferences

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno