Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s vodou – vliv na hospodaření v lesích a životní podmínky zvěře

Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny,
které se projeví také v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. Vůli k nápravě projevila společnost v řadě zákonů i v následných krocích, které směřovali k naplnění vize, kam patří například tvorba územního systému ekologické stability. Znalosti, nástroje, finance i příklady dobré praxe existují, ale ve větším měřítku jsou tyto vize stále nenaplněny. A v krajině zatížené největší zemědělskou intenzitou se nepodařilo téměř nic. Lokálně lze pozitivní změny v krajině zaregistrovat, ale z celostátního hlediska k zásadnímu posunu nedošlo. Zvláště zemědělství ovládly velké subjekty, které pokračují v intenzivní zemědělské produkci často bez ohledu na její negativní projevy. Popsaný trend vede k dalšímu snižování biodiverzity, degradaci půdy, k erozním projevům a neschopnosti zadržovat vodu. Negativně se dopady projevují nejen v samotném zemědělství, ale také v lesnictví, myslivosti a dalších navazujících a příbuzných odvětvích. Stále častěji jsme svědky epizod sucha, přívalových srážek, extrémních povětrnostních vlivů.

Krajina je vystavovaná různým projevům provázející klimatické změny a člověkem pozměněné intenzivně využívané ekosystémy jsou vůči těmto projevům velmi zranitelné. Šanci jsme dostali hned v prvním programovém období po vstupu do EU. Nastala vlna zalesňování méně kvalitních zemědělských půd. Ve větší míře bylo možné uplatňovat různé režimy dobře dotovaných agroenvironmentálních opatření. Významnou měrou ke změnám přispívají i projekty financované z resortu životního prostředí. Tato opatření byla a jsou prospěšná nejen zemědělství,
ale i lesnictví a myslivosti. Cílem semináře je seznámit účastníky s příležitostmi, možnostmi, limity a podmínkami, které v současnosti jsou k dispozici pro zlepšení stavu krajiny s využitím poznatků lesníků, myslivců, zemědělců, ochrany přírody a dalších aktérů podílejících se na tvorbě krajiny. Součástí vzdělávacího programu jsou také příklady dobré praxe v k.ú. Šardice a okolí při realizaci zalesňování zemědělských půd, zakládání biopásů, políček pro zvěř, extenzivních sadů, při výsadbě alejí, zatravňování orné půdy, při zakládání biokoridorů, biocenter a interakčních prvků.

Partner projektu

             

Místo a datum akce: Šardice 823, 696 13 Šardice, 5. - 6. 2017

Stáhněte si celou pozvánku. 

Prezentace přednášejících:

1. den

Krajina v ČR na počátku 21. století - východisko Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Podmínky
pro realizaci lesnických
a agroenvironmentálních opatření v honitbách v ČR
Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Agroenvironmentální opatření – možnosti PRV v programovém období 2014 - 2020  Ing. Josef Makovský Ph.D. MZe ČR
Realizace opatření pro zvyšování biodiverzity v Pardubickém kraji Ing. Zdeněk Janoušek Krajský úřad pardubického kraje
Zalesňování zemědělských půd s podporou z PRV  Ing. Petr Dušek MZe ČR
Historie a současnost zalesňování zemědělských půd Mgr. Martin Polívka DiS. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Hradec Králové
Územní systémy ekologické stability Mgr. Martin Polívka DiS. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Hradec Králové
Příklady realizace projektů na zlepšování stavu krajiny financovaných z různých zdrojů Dr. Ing. Petr Marada MENDELU

2. den

Zalesňování neproduktivních zemědělských půd – příklady dobré praxe Ing. Petr Dušek MZe ČR
Hodnocení stupňů ekologické stability a tvorba USES v praxi Mgr. Martin Polívka DiS. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Hradec Králové
Zakládání LBC a LBK v praxi – ukázky starších i nových prvků Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Obnova větrolamů  Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Zkušenosti se zakládáním biopásů  Ing. Josef Makovský Ph.D. MZe ČR
Políčka pro zvěř Ing. Zdeněk Janoušek Krajský úřad pardubického kraje
Agroenvironmentální
opatření v praxi
Dr. Ing. Petr Marada MENDELU

 Prohlédněte si fotografie z akce.

Jazykové verze webu

Nejbližší akce

There are no up-coming events

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2023    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno